Boscos sostenibles

La tala il·legal és un motiu important de preocupació a escala mundial en contribuir de manera rellevant a la desforestació i degradació dels boscos del planeta. Consumint productes de fusta certificada, ens assegurem que aquesta provingui d’una producció responsable.

 

Gràcies a la gestió sostenible de la indústria de la fusta, en les últimes dues dècades la superfície forestal europea ha començat a augmentar de nou sensiblement. Malgrat això, avui dia a Espanya només un 13% dels boscos tenen un pla de gestió sostenible. Això fa al nostre país molt vulnerable a la desforestació i als incendis.

 

En l’actualitat, existeixen dos tipus de certificacions internacionals*FSC (*Forest *Stewardship *Council) i *PEFC (*Program *for *Endorsement *of *Forest *Certification). Ambdues tenen com a objectiu garantir que la gestió forestal sigui ambientalment apropiada, socialment beneficiosa i econòmicament viable.

 

En la pràctica, significa que quan una fusta surt d’un bosc certificat, els gestors forestals i les empreses que intervenen en la cadena de transformació han estat avaluats per una entitat certificadora independent, que verifica de manera periòdica el compliment amb uns estàndards internacionals.

 

La certificació de la gestió forestal es basa en deu criteris que impliquen que no hi hagi desforestació ni conversió a altres usos, així com assegurar el manteniment de la biodiversitat i dels processos ecològics. Des d’un punt de vista social, es persegueix la protecció dels drets dels treballadors, comunitats i grups indígenes.

 

La Cadena de Custòdia és la ruta que prenen els productes des del bosc, o en el cas de materials reciclats, des del moment en què el material és recuperat, fins al punt de venda. Inclou cadascuna de les etapes d’obtenció, processament, comercialització i distribució, on l’avanç cap a la següent etapa de la cadena de subministrament implica un canvi de propietat del producte.

 

Això permet que s’eviti la venda de fusta aprofitada il·legalment, fusta extreta violant drets civils, fusta procedent de boscos protegits i amenaçats o fusta de boscos amb arbres modificats genèticament.

 

Els motius principals per al consum de fusta certificada són els següents:

 

  • Avantatges ambientals. Netejar i gestionar correctament les muntanyes redueix el risc d’incendis, conserva la biodiversitat, contribueix a mitigar el canvi climàtic i ajuda a conservar els aqüífers i la qualitat del sòl.
  • Beneficis econòmics. La gestió dels boscos millora la productivitat de la indústria de la fusta racionalitzant l’explotació i l’aprofitament forestal.
  • Genera ocupació i benestar social. Els boscos no sols produeixen fusta, també produeixen suro, llenya i, resines. La indústria de les muntanyes genera ocupació i beneficia a un gran nombre de persones.
  • Cuida l’entorn. Mantenir els boscos en bon estat ajuda al desenvolupament de les zones rurals i motiva activitats d’oci  en la naturalesa.